Projekti

ECOSS – Ekološki sustav promatranja u Jadranskom moru: oceanografska promatranja za bioraznolikost
/Projekti/

Glavni je cilj projekta ECOSS uspostavljanje ekološkog sustava za promatranje u Jadranskom moru (ECOAdS), koji će dijeliti Italija i Hrvatska, a koji integrirati ekološka i oceanografska istraživanja i praćenja u skladu s Natura 2000 strategijama očuvanja…Saznaj više

Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo
/Projekti/

Grad Komiža zajedno s partnerima Javnom ustanovom MORE I KRŠ, Institutom Plavi svijet i Turističkom zajednicom Grada Komiže provodi projekt „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanom s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije…Saznaj više

Jadro – izvor života
/Projekti/

Polazeći od još uvijek žive memorije, ali i iznimne vrijednosti i slojevitosti područja izvora, cilj projekta „Jadro – Izvor života“ jest stvoriti jedinstveno posjetiteljsko područje posebnog rezervata i uže okolice u svrhu očuvanja bioraznolikosti, s naglaskom na zaštićenu pastrvu koja je uz „Riku“ i Salonu jedan od simbola Solina…Saznaj više

IMPRECO – Uspostave zajedničke strategije i najbolje prakse u cilju unaprjeđenja transnacionalne zaštite ekosustava i njihovih usluga
/Projekti/

Projektni partneri svakodnevno se suočavaju s izazovima očuvanja ekosustava (ES), svjesni su povezanosti između ES-a i socio-ekonomskog sustava (SoES), koristi koje ES pruža SoES ali isto tako promjena koje SoES generira ES-u…Saznaj više

Garagninov vrtal – Europski park svih Trogirana
/Projekti/

Projekt Garagninov vrtal – Europski park svih Trogirana uključuje izradu pripremne dokumentacije za sanaciju i uređenje parka što se odnosi na građevina koje je u empire stilu projektirao Giannantonio Selva (projektant venecijanskog kazališta La Fenice i drugih važnih zdanja u Veneciji)…Saznaj više

RiTour
/Projekti/

Diversifikacija i promocija turističke ponude urbanih destinacija na rijekama Jadranskog sliva kroz prekograničnu suradnju na održivom razvoju turizma, edukaciju pružatelja usluga u turizmu te kroz revitalizaciju kulturne baštine i održivo korištenje prirodnih resursa…Saznaj više

Studija sidrišta Splitsko-dalmatinske županije
/Projekti/

Splitsko-dalmatinska županija, sa sjedištem u Splitu, najveća je po površini hrvatska županija. Županija zauzima površinu od 14.045 km², od toga na kopneni dio otpada 4.572 km² (32,5%), a na morski dio 9.473 km² (67,5%); što znači da joj pripada otprilike trećina teritorijalnog mora RH…Saznaj više

Integracija u EU Natura 2000 – Poučna staza “Imotska jezera-Gaj”
/Projekti/

Ova poučna staza javnosti dostupna od 2015. godine napravljena je u sklopu projekta integracije u EU Natura 2000 koji je najvećim dijelom financiran od strane Svjetske banke u iznosu od cca 2 milijuna kuna. Osim Svjetske banke izgradnja poučne staze je financirana…Saznaj više

Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji „Priroda Dalmacije“
/Projekti/

Zahvaljujući predmetnom projektu je participativnim pristupom izrađen nacrt plana upravljanja zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske županije, razvijena su četiri nova i poboljšana dva postojeća edukacijska „Zelena izleta“ za škole u Dalmaciji kao dio programa…Saznaj više

Organizacija edukacije učenika osnovnih i srednjih škola o zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije
/Projekti/

Ustanova je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2013. godine započela projekt „Organizacija edukacije učenika osnovnih i srednjih škola o zaštićenim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije“ koji je trajao 15 mjeseci te uključivao 13 škola…Saznaj više

Prirodno i rekreativno bogatstvo šume Šćadin
/Projekti/

Šćadin je sastojina stare šume hrasta medunca smještene na desnoj obali rijeke Cetine između Podgrađa i Blata na Cetini. Naglasak projekta je bio na florističkim i fitocenološkim istraživanjima, herpetofauni i preliminarnom popisu lišajeva. Zabilježeno je 446 biljnih vrsta…Saznaj više

Poučna staza “Vidova gora”
/Projekti/

Realizacija ovoga projekta odvijala se u suradnji s bračkim osnovnim školama i Hrvatskim šumama-Šumarija Brač. Sama staza za javnost otvorena 2011. godine kružnog je oblika, dužine 19,7 km, a na njoj je postavljeno 14 informativno-edukativnih tabla…Saznaj više

Poučna staza “Sv. Leopold Mandić”
/Projekti/

Ova staza koja je za javnost otvorena 2010. godine nalazi se na trasi nekadašnjeg puta koji je povezivao Gata, Zakučac i Brige. Nastala je na inicijativu Ustanove a realizirana je u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Turističkom zajednicom grada Omiša…Saznaj više

ANSER – Ekološko značenje sjevernojadranskih močvara: smjernice za očuvanje i upravljanje obalnom prirodnom baštinom
/Projekti/

Od kraja 2006. godine do polovice 2008. godine odvijao se rad na terenu za međunarodni projekt «Ecological Role of North Adriatic Wetlands for the Waterbird Migration and Wintering: Guidelines for the Conservation and management of the Coastal Natural Heritage»… Saznaj više