Posebni rezervat

je područje kopna i / ili mora od osobitog značenja radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti, ili je stanište ugrožene divlje svojte, a osobitog je znanstvenog značenja i namjene.

Posebni rezervat može biti: floristički, mikološki, šumske i druge vegetacije, zoološki (ornitološki, ihtiološki i dr.), geološki, paleontološki, hidrogeološki, hidrološki, rezervat u moru i dr.

U posebnom rezervatu nisu dopuštene radnje i djelatnosti kojima koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom ( branje i uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, uvođenje novih bioloških svojti, melioracijski zahvati , razni oblici gospodarskog i ostalog korištenja i slično ).

U posebnom rezervatu dopušteni su zahvati, radnje i djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kijih je proglašen rezervatom.

Posjećivanje i razgledavanje posebnog rezervata može se zabraniti ili ograničiti mjerama zaštite.

Aktom o proglašenju posebnog rezervata mogu se istovremeno zaštititi različite vrijednosti zbog kojih se proglašava rezervat (ornitološko-ihtiološki, geološko-hidrološki i dr.).

JADRO
Jadro
Gornji tok rijeke proglašen je 1984. godine posebnim ihtiološkim rezervatom. Površina tog ihtiološkog rezervata je cca 78 000 m2, a to predstavlja vodotok rijeke Jadro od izvora do Uvodića mosta (Općina Solin i Grad Solin).

više…
PANTAN
Pantan
Lokalitet je proglašen 2000. godine posebnim ornitološko-ihtiološkim rezervatom.
To je močvara nedaleko od grada Trogira i ostatak je nekadašnje močvare, koja je zapremala znatno veću površinu, ali je kroz povijest zasipanjem i urbanizacijom njezina površina smanjena.
više…
VRLJIKA
Vrljika
Izvorišni dio i obalni pojas rijeke Vrljike od 100 m sa svake strane od izvora do mosta na Perinuši, površine od 0,50 km2, proglašen je 1971. godine posebnim ihtiološkim rezervatom.
više…